!Bewust sociaal op web
blog

Algemene voorwaarden

En hier de kleine lettertjes...

Onderstaand vindt u de algemene voorwaarden van !Bewust sociaal op web die van toepassing zijn op al mijn diensten.

1. DEFINITIES

a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van !Bewust sociaal op web wordt gesloten;

b. Producten en diensten van !Bewust sociaal op web de door !Bewust sociaal op web te exploiteren producten en diensten; hieronder vallen onder meer online marketingactiviteiten, acquisitieactiviteiten, communicatie- en promotieactiviteiten, het organiseren van events en campagnes, de productie en management van websites, levering van standaard producten en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten;

c. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per elektronische mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van !Bewust sociaal op web.

2. TOEPASSELIJKHEID

a. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met !Bewust sociaal op web;

b. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn in geval van levering door !Bewust sociaal op web niet bindend en niet van toepassing.

3. AANBIEDING EN ACCEPTATIE

a. Alle offertes en prijsopgaven door !Bewust sociaal op web gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door !Bewust sociaal op web schriftelijk anders is vermeld;

b. Een aanbieding of offerte gedaan door !Bewust sociaal op web heeft een geldigheidsduur van 4 weken, tenzij anders vermeld.

Toelichting afbeelding 1: HDR foto van het Centraal museum in Utrecht.

4. AANVANG VAN DE OVEREENKOMST

a. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is, ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door !Bewust sociaal op web;

b. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. DUUR EN BEËINDIGING

a. !Bewust sociaal op web kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens !Bewust sociaal op web niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt;

b. !Bewust sociaal op web heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding;

c. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft !Bewust sociaal op web het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

* Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter-)nationale wet- en regelgeving;

* Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden;

* Opdrachtgever niet voldoet aan de overeengekomen betalingen die vermeld zijn in de schriftelijke overeenkomst.

* Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;

6. LEVERING EN LEVERINGSTIJD

a. Producten worden afgeleverd in de overeenkomst afgesproken levertijd;

b. !Bewust sociaal op web is niet aansprakelijk voor te late levering door derden, en voor deze producten gelden de algemene voorwaarden van het uitvoerende bedrijf;

c. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van !Bewust sociaal op web zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

7. OVERMACHT

a. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen;

b. !Bewust sociaal op web is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Toelichting afbeelding 2: het beeld op de Stadsschouwburg in Utrecht.

8. PRIJZEN

a. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld;

b. !Bewust sociaal op web:behoudt zich het recht voor om jaarlijks eenmaal de maandelijkse abonnementsprijzen aan te passen met een maximum verhoging van 3.5%.

9. BETALINGSVOORWAARDEN

a. De betaling heeft betrekking op het door !Bewust sociaal op web geleverde product, en gaat in op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van !Bewust sociaal op web. Indien afgesproken, kan een voorschot gevraagd worden door !Bewust sociaal op web. !Bewust sociaal op web hanteert een vaste betalingstermijn van 14 dagen tenzij anders vermeld of overeengekomen;

b. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd;

c. De verschuldigde kosten worden deels voor levering, en deels na levering in rekening gebracht (afhankelijk van afspraak), en dienen te worden voldaan binnen 14 dagen. Bij uitblijven van betaling behoudt !Bewust sociaal op web het recht de activiteiten voor opdrachtgever (tijdelijk) stil te leggen;

d. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim;

e. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan !Bewust sociaal op web kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal !Bewust sociaal op web een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. De opdrachtgever zal hier binnen twee weken nader van op de hoogte worden gesteld;

f. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan !Bewust sociaal op web is voldaan;

g. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt !Bewust sociaal op web een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

10. AANSPRAKELIJKHEID

a.!Bewust sociaal op web is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar !Bewust sociaal op web weinig of geen invloed op kan uitoefenen. !Bewust sociaal op web kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met !Bewust sociaal op web of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met !Bewust sociaal op web;

b. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is !Bewust sociaal op web slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van !Bewust sociaal op web voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst;

c. Opdrachtgever vrijwaart !Bewust sociaal op web voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van !Bewust sociaal op web;

d. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. !Bewust sociaal op web kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. !Bewust sociaal op web is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen;

e. !Bewust sociaal op web is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal;

f. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die !Bewust sociaal op web mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden;

g. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan !Bewust sociaal op web:Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die !Bewust sociaal op web als gevolg daarvan lijdt.

11. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

a. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Toelichting afbeelding 3: zwartwit HDRfoto van de lange Nieuwstraat in Utrecht.

12. BUITENGEBRUIKSTELLING

a.!Bewust sociaal op web heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens !Bewust sociaal op web niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. !Bewust sociaal op web zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van !Bewust sociaal op web kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan;

b. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door !Bewust sociaal op web gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor her indienststelling heeft voldaan.

13. RECLAME

a. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens !Bewust sociaal op web vervalt;

b. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van !Bewust sociaal op web;

c. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed;

d. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

14. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

a. !Bewust sociaal op web behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen;

b. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging;

c. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

15. GESCHILLENREGELING EN TOEPASSELIJK RECHT

a. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen !Bewust sociaal op web en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen;

b. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Utrecht, 2018 versie 1.0, !Bewust sociaal op web, Oranjehof 62, 3511 RZ Utrecht KvK 73674400

Toelichting afbeelding 4: een foto van de Dom in Utrecht

Website gebouwd door Iwan Koenderman © 2020